การจัดกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม(Social Service Activity:IS3) ม.5 

ห้อง 1

1.chondanai chongklang 

2.nattanawat kamuttsen 

3.pannita namaungrak 

4.kunteera kumarasit 

5.napat na pattalung 

6.kanokwan saenchan 

1.นางสาวณัฏฐณิชา กล้าแข็ง 

2.นางสาวกมลวรรณ คำภูษา 

3.นางสาวกาญจนีย์ บริสุทธิ์ 

4.นางสาวธนพร ศรีชนะ 

5.นางสาวกชกร ศรีผาย 

6.นางสาวกิตติวรรณ ไตยวงศ์ 

ห้อง2

ห้อง 3

1. นาย พชรพล ชื่นตา

2. นาย ธีรยุทธ ศรีทอง 

3. นางสาว ชมพูนุท ไตรยพันธ์ 

4. นางสาว วสุมณี บุรินทร์ 

5. นางสาว สุจิตตรา พรมสาร 

6. นางสาวสุชานันท์  ศิริโสม